Duur

De tijd die de behandeling van een verzoek zal vragen, is sterk afhankelijk van onder meer de aard van het verzoek, de (on)volledigheid van de beschikbare gegevens en de plaatselijke omstandigheden in het buitenland. Doorgaans geeft ISS afdeling Nederland aan om rekening te houden met enkele maanden voor een rapportage gereed is. Dit is echter een grove schatting. Binnen enkele dagen (de duur van het opstellen van het verzoek is afhankelijk van de taal waarin het verzoek verzonden dient te worden en de hoeveelheid informatie die u aanlevert) nadat uw organisatie de nota voor dienstverlening door ISS voldaan heeft, wordt het verzoek naar de buitenlandse ISS afdeling verzonden. Deze schakelt vervolgens de lokale autoriteit in om het onderzoek te laten plaatsvinden. Hoe snel deze autoriteit het onderzoek start, is afhankelijk van de ernst van de zorgen en de work load van de autoriteit op dat moment. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de bevindingen die tijdens het onderzoek blijken.

Mocht er sprake zijn van een spoedgeval, dan kunt u hierover telefonisch met ISS afdeling Nederland overleggen. In geval van gegronde redenen voor spoed kan ISS afdeling Nederland besluiten het verzoek reeds naar het buitenland te zenden voordat de nota door uw organisatie voldaan is. In het verzoek zal de buitenlandse autoriteit verzocht worden om urgente behandeling van de zaak. De rapportage zult u echter pas ontvangen wanneer de nota voor dienstverlening door ISS is voldaan.

Kosten

Voor dienstverlening door ISS afdeling Nederland wordt een financiële bijdrage gevraagd die afhankelijk is van de aard en de omvang van het verzoek en het land waarop het verzoek betrekking heeft. De hoogte van dit bedrag bedraagt op dit moment minimaal €525,-.

Vertalingen naar en vanuit Engels en Spaans zijn tot 8 pagina’s kosteloos. Wanneer meer dan 8 pagina’s vertaald dienen te worden (denk hierbij tevens aan het rapport uit het buitenland), wordt hiervoor €80,- per pagina gerekend.

Vertalingen naar en vanuit andere talen worden door ISS afdeling Nederland voorgelegd aan Tolk en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). De kostprijs die TVcN rekent, komt voor uw rekening.

ISS afdeling Nederland streeft ernaar zoveel mogelijk zaken in het Engels te behandelen. Er zijn echter landen die geen dienstverlening in het Engels aanbieden (denk hierbij vooral aan Franstalige landen). Wanneer u uw verzoek indient, zal ISS u informeren indien de voertaal anders dan Engels of Spaans zal zijn.

U kunt ervoor kiezen uw verzoek tevens in vertaling aan te leveren. Indien u dit wenst, verzoeken wij u het formulier Verzoek om dienstverlening in het Nederlands in te vullen en de vertaalde versie per e-mail naar ISS te zenden (onder vermelding van de naam van de minderjarige, het land waar het onderzoek dient plaats te vinden en de datum waarop u het Verzoek om dienstverlening hebt ingestuurd). Ook kunt u aangeven of uw organisatie zelf zorg zal dragen van vertaling van het rapport naar het Nederlands.

Mediation

ISS afdeling Nederland biedt geen mediation diensten aan. Bent u op zoek naar een mediator met kennis en ervaring in het internationale werkveld? Dan verwijst ISS u graag naar mevrouw K. Duell van MediationKit.