ISS/IRC

Het International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family (ISS/IRC) is een programma dat is opgezet door het Algemeen Secretariaat van International Social Service (ISS), een niet-gouvernementele vrijwilligersorganisatie die in 1924 is opgericht. De voertaal is Engels, Frans of Spaans.

Doelstellingen

Het IRC stelt zich ten doel:

 • Te bevorderen dat de belangen en rechten van kinderen die van hun familie zijn verstoken of verstoken dreigen te worden dan wel adoptie behoeven of reeds geadopteerd zijn beter gerespecteerd worden;
 • Een universeel beleid voor kind en gezin te bevorderen dat erop is gericht om:
  • te voorkomen dat kinderen in de steek worden gelaten en opvangmaatregelen nodig hebben;
  • het kind als lid van het ouderlijk gezin te behouden of te herenigen;
  • de omvang en organisatie aan te passen van instellingen voor de veilige opvang en bescherming van kinderen die daar een beperkte periode verblijven;
  • een blijvende gezinsoplossing te bevorderen in plaats van tijdelijke plaatsing in een instelling of gezin;
  • adoptie in eigen land te bevorderen;
  • te bewerkstelligen dat de rechten van het kind worden gerespecteerd bij binnenlandse en buitenlandse adoptie;
  • een goede praktijk te bevorderen;
  • de handel in en misbruik, verkoop en ontvoering van kinderen te voorkomen.
 • Te bevorderen dat internationale verdragen met betrekking tot de rechten van voornoemde kinderen worden geratificeerd en toegepast;
 • Hulpverleners van overheids- en andere organisaties over de gehele wereld te stimuleren om zich met elkaars werk bekend en vertrouwd te maken, ervaringen uit te wisselen, onderlinge contacten te leggen, een dialoog aan te gaan en samen te werken.

Begunstigden

Het IRC heeft over de gehele wereld te maken met instanties en personen die tot taak hebben kinderen te beschermen die het zonder hun familie moeten stellen, zoals de Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht, Centrale Adoptie Autoriteiten, erkende adoptiebureaus, raden voor de kinderbescherming, internationale organisaties, opleidings- en onderzoekscentra, etc.

 • Wanneer een geïndustrialiseerd land het IRC in belangrijke mate financieel ondersteunt, ontvangen de autoriteiten en hulpverleners van dat land onze volledige dienstverlening (zie hieronder).
 • Wanneer een geïndustrialiseerd land geen donor is, hebben de autoriteiten van dat land geen toegang tot onze dienstverlening. Particuliere supporters uit deze landen kunnen via een abonnement de Monthly Review krijgen.
 • Autoriteiten en hulpverleners van transitie- en ontwikkelingslanden ontvangen de IRC- diensten gratis. Met het oog op een internationaal rechtvaardige verdeling wordt deze dienstverlening gedeeltelijk bekostigd uit de bijdragen van de geïndustrialiseerde landen.
 • Iedere geïnteresseerde heeft gratis toegang tot onze website op het internet, die is opgezet als een instrument ten dienste van de rechten van het kind.

Dienstverlening

 • Monthly Review: het IRC brengt Monthly Reviews uit. In deze publicaties worden de laatste ontwikkelingen geanalyseerd op het gebied van adoptie en, meer algemeen, de bescherming van kinderen die van hun familie zijn verstoken. Wij geven geactualiseerde informatie over de ontwikkelingen in wetgeving en praktijk, zowel op internationaal niveau als in specifieke landen. Wij gaan ook in op bepaalde ethische discussies en onderzoeken interdisciplinaire hulpbronnen. Daarnaast besteden wij aandacht aan relevante congressen en seminars die van internationaal belang zijn.
 • Expertise en behandeling van verzoeken: het IRC stelt zijn deskundigheid ten dienste van zijn partners, met name de Centrale Autoriteiten. We beantwoorden verzoeken om informatie, documentatie of advies die in het algemeen betrekking hebben op de wetgeving, praktijk, betrokkenen en hulpbronnen (deskundigen, opleidingscentra, etc.) met betrekking tot kinderen die van hun familie zijn verstoken.Circulaires voor de Centrale Autoriteiten met betrekking tot adoptie: het IRC stimuleert het uitwisselen van informatie tussen de Centrale Autoriteiten uit landen van herkomst en ontvangende landen. Het vormt een gecentraliseerd en gesystematiseerd punt voor deze uitwisseling teneinde een zo groot mogelijke efficiency te bereiken. Deze gegevens betreffen specifieke zaken hetzij algemene vraagstukken die een probleem vormen.
 • Een database ‘per land’ voor de Centrale Autoriteiten die gebruikmaken van onze dienstverlening: het IRC verbetert en systematiseert de informatie die in zijn database toegankelijk is en legt per land vast hoe de situatie is van kinderen die zonder familie zijn (wetgeving, betrokken spelers, praktijk, risico’s voor de rechten van het kind, analyses).
 • Thematisch Documentatiecentrum en bibliografische database: het IRC bouwt nu al verscheidene jaren aan een thematisch documentatiecentrum over kinderen die van hun familie zijn verstoken. Dit centrum verzamelt publicaties en teksten over thema’s en landen vanuit een psychosociale en juridische invalshoek, hoofdzakelijk in het Engels, Frans en Spaans.
 • Thematisch onderzoek en publicatie van samenvattende notities: het IRC doet diepgaand thematisch onderzoek. Hiermee wil het IRC ingaan op een specifieke behoefte uit de praktijk of terreinen onderzoeken die grotendeels nog niet door deskundigen zijn verkend.
 • Instrumenten ontwikkelen ter verbetering van de praktijk: het IRC verspreidt infobladen over trainingsmogelijkheden die voornamelijk bedoeld zijn voor ontwikkelingslanden en landen in transitie. Deze zijn interactief opgezet en geven praktische adviezen om te helpen bij het uitwerken van duurzame plannen voor het gezinsleven die zijn afgestemd op de behoeften van kinderen die van hun familie verstoken zijn.
 • Steun aan internationale instanties: teneinde de rechten te behartigen van kinderen die verstoken zijn van ouderlijke verzorging, ondersteunt het IRC de internationale organen die de relevante normen op dit gebied opstellen en uitvoeren. Het IRC werkt met name samen met de Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht, UNICEF en het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.
 • De internetsite van het IRC: op de website van het IRC staan: internationale verdragen die van toepassing zijn op kinderen die van hun familie verstoken zijn, juridische analyses, voorbeelden van een goede praktijk, analyses van regionale of nationale situaties, een literatuurlijst en een lijst van nuttige adressen