Doelstellingen en werkterrein

De doelstellingen van ISS kunnen als volgt worden omschreven:
a. Dienstverlening aan mensen die in verband met (re-)migratie van of naar een ander land sociale en/of sociaaljuridische moeilijkheden ondervinden. De dienstverlening geschiedt ongeacht nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging of soortgelijke criteria.
b. Onderzoek of studie naar de gevolgen van internationale migratie –permanent of tijdelijk, vrijwillig of gedwongen- voor de ontwikkeling van individu en gezin, alsook voor de maatschappelijke en culturele structuur in de desbetreffende landen.
c. Het aanbevelen c.q. treffen van passende preventie en/of curatieve maatregelen, zowel op nationaal als internationaal vlak.

ISS staat zowel volwassenen als kinderen ten dienste. De internationale dienstverlening betreft vooral kwesties van gezinshereniging, huwelijks- en echtscheidingsproblemen, gezondheid en bejaardenzorg, gezagsvoorzieningen na echtscheiding, omgangsrechten, ontvoering van kinderen door een der ouders, pleeggezin- en vakantieplaatsingen, kindermishandeling, het afstand doen ter adoptie, hulp bij “inter-landelijke” (éénouder-) adoptie, opsporing, onderwijsvragen, verblijfsvergunning, asielaanvragen en vluchtelingenproblemen, repatriëring, financiële vraagstukken die in verband staan met gezin en verblijfsrechten, kwesties van rechtsposities en civiele status, nationaliteit en staatsburgerschap, juridische kwesties of vragen en problemen waarmee mensen met een toeristenvisum, reizigers en buitenlandse studenten geconfronteerd worden.
Daarnaast houdt ISS zich in sommige landen actief bezig met zaken als jeugd- en jongerenwerk, volwasseneducatie, het organiseren van studieconferenties over maatschappelijke onderwerpen met betrekking tot migratie van kinderen, opvang en begeleiding van vluchtelingen, opbouwwerk et cetera. ISS Nederland geeft met name informatie en advies.

Een van de belangrijkste functies van de Nederlandse afdeling van International Social Service is dat deze een schakel vormt tussen instellingen van maatschappelijke dienstverlening in verschillende landen. Deze schakelfunctie wordt ten aanzien van zowel overheids- als particuliere organisaties vervuld.