Verhoging kostprijs dienstverlening ISS

Met ingang van 1 januari 2014 zal Fiom/ISS de kostprijs voor haar dienstverlening verhogen. Deze verhoging is helaas noodzakelijk en een direct gevolg van de subsidiekorting die Fiom/ISS in 2013 door het Ministerie van VWS is opgelegd.

De basiskostprijs zal €525,- bedragen. Verzoeken die voor 1 januari 2014 worden ontvangen, worden nog tegen de oude kostprijs behandeld.

Fiom/ISS geen voorstander noodadopties uit Filipijnen

In de nasleep van tyfoon Haiyan op de Filipijnen komen reacties om ‘noodadopties’ te laten plaatsvinden. Fiom/ISS en de internationale ISS organisatie zijn geen voorstander van dergelijke adopties op dit moment.

Dit n.a.v. ervaringen die zijn opgedaan tijdens de rampen in Thailand in 2004 en Haïti in 2010. Rapportages van ISS over dit onderwerp laten zien dat noodadopties niet (altijd) in het belang van het kind zijn.
Bij rampen worden adopties niet versoepeld en versneld, maar juist op een laag pitje gezet. Autoriteiten hebben hun zaken vaak niet meer op orde, de burgerlijke stand is weg. In die chaos is niet altijd duidelijk of een kind nog ouders heeft en of ouders die hun kind ter adoptie afstaan wel écht vrijwillig afstand doen van hun kind.
Allereerst moeten de eerste noodzakelijke voorzieningen getroffen worden, alvorens dergelijke interventies als adoptie kunnen worden overwogen.

Japan toont belangstelling in unieke Fiom-DNA-databank

De Fiom DNA-databank is uniek. Het is de enige manier waarop anonieme donoren en donorkinderen met elkaar in contact kunnen komen. Vanuit de Oberlin Universiteit in Tokyo, Japan is belangstelling voor de opzet van de Nederlandse DNA-databank. Men oriënteert zich op de mogelijkheden hiervoor in Japan.

In Japan heerst nog een groot taboe op vruchtbaarheidsbehandeling met behulp van donoren. Donorschap gebeurt nog steeds anoniem in de klinieken en er is geen wetgeving op dit gebied. De Japanse overheid erkent dat enige wetgeving nodig is, maar de ontwikkelingen gaan langzaam. Ook de maatschappelijke discussie komt moeizaam op gang. Er is weinig begrip voor de vragen die kunnen spelen bij donorkinderen. De schatting is dat in Japan 10.000 donorkinderen waarvan de meesten zelf hiervan niet op de hoogte zijn. De eerste tien hebben zich nu verenigd.
Hans van Hooff van Fiom informeerde mevrouw dr. Yukari Semba vandaag over de werkwijze van de DNA-databank van Fiom. Ze kreeg achtergrondinformatie over de Nederlandse situatie en wetgeving. Evenals over de meerwaarde van de begeleiding bij het in contact brengen van donor en donorkind.
De Fiom-DNA-databank is in 2010 opgezet om donorkinderen en hun destijds anonieme donoren de mogelijkheid te geven om met elkaar in contact te komen, evenals donorkinderen onderling. Er zijn inmiddels 62 matches.
Fiom onderhoudt als kenniscentrum voor afstammingsvragen internationale contacten op dit terrein. Vanuit het buitenland bestaat veel belangstelling voor de DNA-databank. Volgende week ontvangt Fiom delegaties uit België en Duitsland.

Speciale nieuwsbrief ISS over internationale draagmoederschap en kinderrechten

De laatste nieuwsbrief van International Social Service (de Monthly Review) gaat geheel over internationale draagmoederschap. Er wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van draagmoederschap. Het ISS netwerk wijst er vooral op rekening te houden met de rechten en belangen van het kind.

 

Lees de Monthly Review van juli-augustus 2013 over internationaal draagmoederschap.

Onderzoek naar effect internet op adoptie

In de Monthly Review van juni 2013, uitgegeven door ISS/IRC, extra aandacht voor het effect van het groeiende Internet op adoptie. Zowel de positieve invloed als de risico’s die het internet heeft (kan hebben) op adoptie komen aan bod.

Verwezen wordt naar het onderzoek van het Evan B. Donaldson Adoptioninstitute naar de invloed van internet op de adoptiepraktijk. Het internet heeft invloed op alle fasen van adoptie; wensouders speuren het internet af naar informatie over adoptiemogelijkheden, adoptiefouders kunnen in de periode voorafgaand aan de adoptie al contact met het kindertehuis hebben en foto’s van ‘hun’ adoptiekind zien, adoptiefouders en geadopteerden gaan via social media op zoek naar biologische familieleden. Veel van deze ontwikkelingen zijn positief, maar kunnen ook risico’s met zich mee brengen.

De Monthly Review (die, zoals de naam al aangeeft, maandelijks uitkomt) kun je lezen op de website van ISS Nederland.

De uitkomsten van genoemd onderzoek zijn beschreven in ‘Untangling the web, the internet’s transformative impact on adoption’.

Starten zoekactie nu nog gemakkelijker

Al decennia lang kun je via Fiom/ISS op zoek naar biologische familie in binnen- en buitenland. Tot voor kort moest je voor het starten van een zoekactie langskomen op één van de regionale Fiombureaus. Nu dit niet meer mogelijk is, heeft Fiom/ISS haar procedure voor het starten van een zoekactie aangepast.

Vanaf nu start je jouw zoekactie online. Op www.zoekennaarfamilie.nl kun je lezen over wat Fiom/ISS voor jou kan betekenen, wat de mogelijkheden en de kosten zijn en waarom aangeraden wordt niet zelf (bijvoorbeeld via social media), maar met behulp van een organisatie op zoek te gaan.

Op Zoekennaarfamilie.nl kun je een (uitgebreid) digitaal aanmeldformullier invullen. Halverwege stoppen en later weer verder gaan? Ook dat kan! Uiteindelijk voeg je een scan van je paspoort toe en scans van alle informatie die je over de door jou gezochte persoon hebt. Heb je geen scanner? Je kunt ook kopieën van de documenten per post nasturen.

Fiom/ISS gaat voor jou op zoek en via een maatschappelijk werker wordt je op de hoogte gehouden van de vorderingen. Een face-to-face gesprek met een maatschappelijk werker blijft overigens mogelijk.

Fiom/ISS-diensten met betrekking tot rootsreizen

Onlangs heeft Fiom/ISS de zoekmogelijkheden en lopende zoekacties van vergunninghouder Wereldkinderen overgenomen. Wereldkinderen heeft haar adoptiedossiers in eigen beheer gehouden. Informatie over inzage hiervan vindt u op Geadopteerdonline.nl.

Wereldkinderen bood tot voor kort ook rootsreizen in enkele landen aan. Deze dienst heeft Fiom/ISS echter niet overgenomen van Wereldkinderen. Wel kunnen wij u mogelijk in contact brengen met onze correspondent in het betreffende land. Met deze correspondent kunt u zelf uw wensen bespreken en afspraken maken. Voor contactgegevens van onze correspondent, kunt u ons mailen (iss@fiom.nl). Geef in uw e-mail een korte achtergrondschets (wie gaat de reis maken, wat is het doel van de reis) en geef aan welk land het betreft.

Fiom biedt wel begeleiding in aanloop en na afloop van een rootsreis. Deze begeleiding is algemeen, dus niet landspecifiek. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de verwachtingen voorafgaand aan de reis, het contact met de familie tijdens de reis en het (al dan niet) voortzetten van het contact na de reis. Voor dergelijke begeleiding kunt u een afspraak maken met een Fiom maatschappelijk werker door contact op te nemen via 088-1264900 of info@fiom.nl. Aan deze begeleiding zijn mogelijk kosten verbonden.

Paper donorkinderen Australië

In navolging van de in Nederland door de Fiom opgezette DNA-databank, waarin DNA-profielen van KID-donoren en KID-kinderen zijn opgenomen met het doel hen aan elkaar te matchen, is in verschillende landen op voordracht van International Social Service het debat over dit onderwerp geopend. Zo ook in Australië.

Lees de paper ‘The Right to Information for Donor Conceived People: Lessons Learnt from Adoption’, geschreven door Damon Martin, manager NSW office, ISS Australia.

Nieuwe uitdagingen bij zoekacties: Internet en Social Media

Het International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family (ISS/IRC) heeft onderzoek gedaan naar de recente ontwikkelingen, zowel juridisch als praktisch, bij het zoeken naar je persoonlijke afkomst. Met name de groeiende rol van sociale netwerken (en het gevaar dat zij kunnen vormen) is in dit onderzoek aan de orde gekomen.

Lees het artikel ‘Nieuwe uitdagingen bij zoekacties…’ uit de Monthly Review van het ISS/IRC.

Meer informatie over het ISS/IRC vind je op de website van International Social Service Nederland.

ISS neemt zoekacties en contacten Wereldkinderen over

Als gevolg van de teruglopende aantallen interlandelijke adopties en verminderde inkomsten voert vergunninghouder Wereldkinderen een verregaande reorganisatie door. Ook haar rootsprogramma wordt hierbij aangepast. Hoewel roots altijd een kernactiviteit is geweest voor Wereldkinderen, is het niet langer mogelijk om dit programma op een professionele wijze voort te zetten.

Fiom/ISS heeft zich opgeworpen om de reeds lopende en toekomstige zoekacties van Wereldkinderen over te nemen. Wereldkinderen heeft haar correspondenten in het buitenland op de hoogte gesteld van deze overdracht. Elk van hen heeft hierop aangegeven graag een samenwerkingsverband met Fiom/ISS aan te gaan. Bijna alle correspondenten van Wereldkinderen zijn gevestigd in landen waarin het voor Fiom/ISS in het verleden niet mogelijk was om te zoeken. Het gaat hierbij om Thailand, Zuid-Korea, Brazilië en Colombia.

De reeds lopende zoekdossiers van Wereldkinderen zijn inmiddels overgebracht naar Fiom/ISS in Den Bosch. Nieuwe zoekacties voor bovengenoemde landen kan Fiom/ISS aannemen vanaf 1 maart 2013. Aanvragen voor zoekacties kunnen ingediend worden via de nieuw te realiseren website www.zoekennaarfamilie.nl. Deze site zal medio maart online gaan. Tot die tijd kunnen zoekacties aangemeld worden via het landelijk bureau van de Fiom (tel. 088 – 1264 900).