Privacy Statement

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Fiom/ISS Nederland is gebonden aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens die u aan ons verstrekt, zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Bij de verwerking ervan zal Fiom/ISS Nederland zorgvuldig te werk gaan. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Fiom/ISS Nederland jegens u is aangegaan, zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen met het landelijk bureau van Fiom, via het e-mailadres info@fiom.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
Fiom/ISS Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Fiom/ISS Nederland zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Fiom/ISS Nederland noodzakelijk is.